19k White Gold   |   Yellow Diamond Basket Set Eternity Ring


19k white gold basket set custom handmade yellow diamond eternity wedding ring laid flat newa goldsmith

19k white gold basket set custom handmade yellow diamond eternity wedding ring standing newa goldsmith

Each diamond is seated and set by hand to maximize brilliance.